12, సెప్టెంబర్ 2017, మంగళవారం

నచికేతుడు - 31.అంతట నచికేతుడు
పరమ బుధ్ధిమంతుడు
యమునిపట్ల ప్రీతుడు
కోరదొడగి నాడు

2. పొరబడి నాతండ్రిని
నేను తప్పెంచితిని
వారి కోపవహ్నిని
చల్లబరచవే

3. ఇదే మొదటి వరముగ
ఒసగవే శీఘ్రముగ
నా వేదన తొలగగ
ఓ యమదేవా

4. మరల నన్ను చూడగ
ఆనందము నిండగ
నా తండ్రికి మెండుగ
ఓ‌ యమదేవా

5.  నీ వనుగ్రహింపుము
నాకు మేలు కూర్చుము
లేదు నీ‌ కసాధ్యము
ఓ‌ యమదేవా

6. అనియెను నచికేతుడు
పరమ బుధ్ధిమంతుడు
కడు మెచ్చెను యముడు
తల యూచినాడు

7.  మెచ్చ దగిన కోరిక
కోరితి విదె బాలక
నీకు సాటి లేరిక
ఓ నచికేతా

8. తొలగ గలదు కోపము
తొలగ గలదు తాపము
కలుగ గలదు శాంతము
ఓ‌నచికేతా

9.  నిన్ను గాంచి జనకుడు
కడుగడు సంతసపడు
స్వీకరించ త్వరపడు
ఓ‌ నచికేతా


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఏ మంటారూ?